8164654213_92f7bcaeaf_h.jpg

Година на основање: 1960

Производи:

  • Високо квалитетни машки, женски и детски кошули
  • Работна облека

Производствени погони:
Моделирање, производство на продажни мустри, кроење, шиење, пеглање, сепарирање и пакување

Вработени: 440

Производство во два независни погони:
Погон 1: Дневно производство на 1500 кошули во 7 производствени линии
Погон 2: Дневно производство на 1600 парчиња работна облека во 6 производствени линии

Машини и опрема:
КАД/КАМ, плотање, автоматско кроење, везење, пресување со Веит-технологија, обновени автоматски и полуавтоматски машини опремени за извршување на сите потребни шијачки операции, Асколајт-сигурност на копчиња, пеглање со Веит-технологија, aџустирање на полуавтоматски астали со Веит-технологија.

Пазари на извоз:
Германија, Швајцарија, Италија, Холандија, Велика Британија.

Одговорни лица:
Генерален директор: Слободан Дамјанов e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кореспонденција на странски јазици:
англиски и германски

Седиште:

ПАЛТЕКС А.Д.
- Булевар Македонија бб,
- 2320 Делчево, Македонија

Производствен погон за кошули:
- Булевар Македонија бб,
- 2320 Делчево, Македонија

Производствен погон за работна облека:
- Ул. Маршал Тито бб,
- 2320 Делчево, Македонија